Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVOD

  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov – Červenice 22, PSČ 46344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9768. 

  1.2 Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak nebo nebude z kontextu vyžadováno jinak, mají pojmy a výrazy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách a označené velkým počátečním písmenem následující význam:

BPR

společnost B P R-Bohemia public relation s.r.o., IČO 640 50 211, se sídlem Sychrov – Červenice 22, PSČ 46344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9768;

OZ

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Partner

znamená osobu, která provozuje ubytovací zařízení nebo jiné podobné zákaznické služby, které si Zákazník objednává;

Služba

znamená činnost BPR spočívající ve zprostředkování uzavření Smlouvy o ubytování;

Smlouva

znamená Smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a BPR, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Partnerem;

Smlouva o ubytování

znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Partnerem;

Ubytování

znamená ubytování poskytované Partnerem;

VOP

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Web

znamená internetový portál provozovaný BPR na adrese https://www.glampingcz.cz/;

Zákazník

znamená osobu, která si na Webu objedná Ubytování, ať se jedná o osobu spotřebitele nebo podnikatele. 

1.3 BPR je podnikatelem, který v rámci svého podnikání zprostředkovává uzavření smluv mezi Partery a Zákazníky zejména v oblasti luxusního kempování. 

1.4 VOP upravují práva a povinnosti stran ze smlouvy uzavřené mezi BPR a Zákazníkem, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření smlouvy mezi Partnery a Zákazníky.

1.5 Podmínky poskytování samotného Ubytování se řídí obchodními podmínkami Partnera. Partneři odpovídají za to, že BPR poskytnou ke zveřejnění na Webu pravdivé, přesné a úplné informace ohledně Ubytování. 

1.6 Vztahy ohledně zakoupení a uplatnění voucherů upravují Obchodní podmínky pro nákup a uplatnění voucherů dostupné zde. 

 1. OBJEDNÁNÍ UBYTOVÁNÍ

  2.1 BPR je při objednávání Ubytování v roli prostředníka. BPR pro Zákazníka zprostředkovává nabídku Ubytování a poskytuje tímto Zákazníkovi Službu.

  2.2 Smlouvu tvoří VOP, objednávka Zákazníka a přijetí objednávky od BPR.

  2.3 Zákazník si Ubytování objednává skrze online rezervaci na Webu. Zákazník provede objednávku Ubytování skrze online rezervační systém na Webu, kde po vyplnění všech požadovaných údajů klikne na tlačítko: „Objednávka zavazující k platbě“, které zavazuje Zákazníka k platbě. Potvrzením objednávky zaslaným BPR na e-mail Zákazníka dochází k uzavření Smlouvy. 

  2.4 Pokud některý z požadavků v objednávce nelze splnit, BPR zašle novou nabídku s jinými možnostmi. Smlouva je v takovém případě uzavřena až ve chvílí, kdy dojde ke schválení upravené nabídky ze strany Zákazníka. 

  2.5 Spolu s uskutečněním objednávky Zákazník souhlasí, že si přečetl a souhlasí s VOP.  BPR zašle Zákazníkovi spolu s potvrzením objednávky text VOP. 

  2.6 Nabídka Ubytování, která je na Webu nabízena, má pouze informativní charakter a BPR proto není povinno Smlouvu se Zákazníkem uzavřít. 

  2.7 Po úhradě objednávky BPR zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky, tímto je také uzavřena Smlouva o ubytování mezi Zákazníkem a Partnerem. 

 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  3.1 Na Webu se nacházejí informace o cenách Ubytování a způsobu úhrady. 

  3.2 Všechny ceny Ubytování jsou uvedeny včetně DPH, pokud je Partner plátcem DPH.  V ceně ubytování jsou zahrnuty všechny servisní poplatky. V ceně Ubytování nejsou zahrnuty místní pobytové poplatky, které se uhrazují Partnerovi v místě Ubytování. 

  3.3 V ceně Ubytování je zahrnuta provize pro BPR. 

  3.4 Po provedení platby BPR vystaví doklad o provedené platbě. Daňový doklad obdrží Zákazník až od Partnera po Ubytování. 

  3.5 Cenu Ubytování může Zákazník uhradit bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím Apple Pay či Google play. 

  3.6 Zákazník splní povinnost zaplatit cenu Ubytování okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet BPR.

  3.7 V případě, že Zákazník neprovede úhradu za rezervaci do 24 hodin, rezervace je zrušena a hledí se na ní jako by nikdy nevznikla. 

 3. STORNO

  4.1 Není – li v popisu Ubytování stanoveno jinak, tak v případě stornování Ubytování objednaného na základě závazné objednávky je Zákazník povinen uhradit 100% storno poplatek.

 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

  5.1 Zákazník odpovídá za informace, které o sobě poskytne. Pokud Zákazník sdělí nesprávný e-mail nebo telefonní číslo, BPR se nebude schopno spojit se Zákazníkem a zaslat potvrzení rezervace. 

 5. FORMA KOMUNIKACE

  6.1 Zákazník souhlasí s tím, že při uzavírání Smlouvy bude komunikovat s BPR na dálku. Pokud Zákazník komunikuje s BPR online nebo telefonicky, BPR upozorňuje, že si náklady na komunikaci hradí Zákazník sám. Tato komunikace se z pohledu nákladů nijak neliší od běžné sazby Zákazníkova operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  7.1 Při objednání Ubytování je BPR v roli zprostředkovatele, a smluvní vztah Zákazníka s BPR se vztahuje pouze na uzavření smlouvy o zprostředkování ubytování. BPR není smluvní stranou Smlouvy o ubytování s konkrétním Partnerem. V souladu s § 1837 písm. a) OZ nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy, pokud byly služby již poskytnuty v plném rozsahu. Jakmile je totiž uzavřená Smlouva, tak je zprostředkovaná možnost uzavření Smlouvy o ubytování a Zákazník tedy nemůže odstoupit od Smlouvy s BPR.  Pokud by Zákazník s tímto postupem nesouhlasil, BPR Službu poskytne až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

  7.2 Zákazník odesláním objednávky dává BPR souhlas Službu poskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a zároveň prohlašuje, že byl dostatečně poučen o následcích tohoto souhlasu, zejména o ztrátě práva na odstoupení od Smlouvy. 

   

 7. REKLAMACE

  8.1 Reklamace Ubytování a jiných služeb poskytovaných Partnery je třeba uplatnit přímo u Partnerů. BPR je odpovědné pouze za zprostředkování Smlouvy o ubytování mezi Zákazníkem a Partnerem. 

  8.2 BPR odpovídá Zákazníkovi, že Služba nemá vady. Zejména BPR odpovídá Zákazníkovi, že Služba, 

  i. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které BPR popsalo nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Služby a na základě reklamy jimi prováděné,

  ii. se hodí k účelu, který pro její použití BPR uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  iii. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

  iv. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

  v. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  8.3 Pokud Služba poskytnutá BPR neodpovídá rozsahem nebo kvalitou smluveným podmínkám může Zákazník uplatnit reklamaci v souladu s OZ. 

  8.4 Pokud BPR dokáže vadu odstranit, může Zákazník požadovat po BPR dodání nové věci nebo opravu věci. 

  8.5 Pokud BPR vadu nedokáže odstranit, Zákazník může požadovat po BPR přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od Smlouvy.

  8.6 Zákazník může mimo výše uvedené požadovat po BR přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy pokud: 

  i. BPR vadu odmítlo odstranit nebo ji neodstranilo v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 OZ, 

  ii. vada se projeví opakovaně, 

  iii. vada podstatným porušením Smlouvy, 

  iv. nebo je z prohlášení BPR nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

  8.7 Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud si vadu způsobil Zákazník sám. 

  8.8 Vadou není překážka způsobená vyšší mocí, tedy okolnostmi, jejíž vznik, průběh nebo následek není závislý na vůli, činnosti nebo postupu BPR. 

  8.9 Zákazník může reklamaci uplatnit telefonicky na čísle +420 602 170 000, e-mailem na adresu rezervace@glampingcz.cz, dopisem na adresu Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Vinohrady

  8.10 BPR vydá při uplatnění reklamace Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  8.11 BPR reklamaci vyřídí co nejdříve, nejpozději do 30 dnů, od doby, kdy ji Zákazník uplatnil, pokud se BPR nedohodne se Zákazníkem na delší lhůtě.  Pokud BPR v 30denní lhůtě reklamaci nevyřídí, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy. Po vyřízení reklamace vystaví BPR potvrzení o vyřízení reklamace. 

 8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, BEST VIEWING PRACTISES

  9.1 Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy omylu v obsahu Smlouvy, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná Ubytování za cenu anebo podmínek zaslaných anebo prezentovaných Zákazníkovi omylem či v důsledku chyby interního informačního systému či Webu. BPR je oprávněna od Smlouvy odstoupit anebo svůj návrh na uzavření Smlouvy zrušit, a to i poté, co Zákazník návrh na uzavření Smlouvy od BPR obdržel. Tím není dotčeno právo BPR namítnout neplatnost v důsledku takového omylu v obsahu uzavřené Smlouvy. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně či podmínek Ubytování jsou zejména následující:

  i. Cena anebo podmínky Ubytování jsou na první pohled nesprávné (např. nezohledňuje nákupní cenu, v popisu je uvedena služba, která zjevně v dané lokalitě nemůže být poskytnuta aj.);

  ii. u ceny Ubytování přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

  iii. sleva na Ubytování přesahuje 50 %, aniž by Ubytování bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce BPR označené speciálním symbolem.

  9.2 V případě pochybností, zda je Ubytování skutečně zlevněné či jinak zvýhodněné, nebo jde o zjevnou chybu, je Zákazník povinen kontaktovat BPR a informaci o správnosti zveřejněných údajů si ověřit.

  9.3 Zákazník uzavřením Smlouvy a souhlasem s těmito VOP bere na vědomí, že Web a všechny výstupy z něho (včetně automatizovaných i neautomatizovaných e-mailů, bannerů a jiných zobrazovacích prvků Webu) jsou ze strany BPR přizpůsobeny zařízením s operačním systémem Windows 10 a macOS (verze 10.12. a novější), mobilním zařízením se systémem Android a iOS (verze 12 a novější) a továrním aplikacím obsluhy e-mailu, dále internetovému prohlížeči Google Chrome, Safari, Internet Explorer apod. Zákazník rovněž bere na vědomí, že použitím jiného zařízení anebo aplikace či prohlížeče může dojít k chybám a omylům, přičemž za vznik takové chyby či omylu odpovídá Zákazník.

 9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1 Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů vydaném BPR, zveřejněném na adrese https://www.glampingcz.cz/pravni-informace/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

  10.2 Informace ohledně zpracování osobních údajů Partnerem naleznete u příslušného Partnera.

 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

  11.1 V případě, že dojde mezi BPR a Zákazníkem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh Zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u BPR poprvé. Příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, webové stránky adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1 Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky.

  12.2 S ohledem na to, že BPR je podnikatelem a že místem zajištění plnění služeb poskytovaných BPR je zejména obec Liberec a Jablonec nad Nisou, ujednávají tímto BPR a Zákazník, že spory ze Smlouvy, spory z platnosti, neplatnosti, anebo nicotnosti Smlouvy, anebo jejích částí, anebo spory na ně navazující, budou příslušné rozhodnout obecné soudy místně příslušné pro osoby se sídlem na území města Jablonec nad Nisou, tj. okresní soud v Jablonci nad Nisou, anebo jiný místně příslušný soud stanovený podle předpisů platných a účinných v době podání žaloby, a to za předpokladu, že Zákazník je podnikatelem, který uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Má se za to, že Zákazník uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností tehdy, pokud v Objednávce uvede identifikační číslo obchodníka.

  12.3 Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení Smlouvy, na něž se tyto VOP vztahují.